Skip to main content

Privacy & Cookie beleid

I. Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van Tabasco Hot Leads bv  ten aanzien van de externe personen waarvan zij persoonsgegevens verwerkt, voornamelijk in de context van (online) verkoop en marketing van goederen en diensten.

II. Model

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Tabasco Hot Leads bv  , met maatschappelijke zetel te Grensstraat 82, 3740 Bilzen, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen, ingeschreven onder het nummer BE 0742.498.475 (hierna Tabasco Hot Leads bv  ). 

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de website www.thehomelibrary.be  (hierna onze website) en door het verschaffen van persoonsgegevens aan (op deze website) vermelde emailadressen verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 - Algemeen

1.1.   
Tabasco Hot Leads bv   leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”  en de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen.

1.2.
Tabasco Hot Leads bv   stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.3.
De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is Tabasco Hot Leads bv  . 
 

Artikel 2 - Persoonsgegevens

2.1.
De persoonsgegevens die je ons (en eventuele derde partijen) meedeelt:

 • Categorie 1, zonder registratie: niet persoonlijk te identificeren informatie.
  Jouw IP-adres (anoniem), het type en de versie van jouw navigatiesysteem en de laatst bezochte internetpagina, jouw bezochte webpagina’s op onze website, interacties met onze website, geo-locatie en verkeersbron etc. worden bijgehouden door Google en aan Tabasco Hot Leads bv beschikbaar gesteld via Google Analytics. De diensten die zij aanbieden stellen Tabasco Hot Leads bv in staat om het internetverkeer te volgen en te analyseren. Dit kan gebruikt worden om gebruikersgedrag in kaart te brengen. We verwijzen hier graag naar de privacy policy van Google Analytics omdat deze lijst niet limitatief is.

Wanneer uit de analyses op onze websites zou blijken dat bepaalde onderdelen aan verbetering toe zijn, kunnen we via Google Optimize testen uitvoeren welke nieuwe weergave jouw voorkeur geniet. Google Optimize is een onderdeel van Google Analytics en verzamelt geen persoonlijke gegevens. Ook hier is het privacy beleid van Google van toepassing.

 • Categorie 2: via cookies: zie artikel 8
 • Categorie 3: jouw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling: jouw voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, straat, huisnummer, bus, postcode, gemeente, land, telefoonnummer, jouw BTW-nummer, bijkomende lever- of facturatieadressen en betalingsgegevens.

2.2.
Tabasco Hot Leads bv kan gegevens van jou (jouw persoonsgegevens) op verschillende manieren verzamelen:

a. door gebruik van cookies (zie artikel 8);
b. tijdens jouw bestelling, het nalaten van gegevens op- , en het gebruik van onze website  (bv. het plaatsen van een bestelling,… De aangehaalde voorbeelden zijn niet limitatief)
c. door afgifte van een visitekaartje om het even welk event of via een persoonlijk contact.

2.3.

Onze websites maken ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Tabasco Hot Leads bv en uitsluitend gedurende en na jouw bezoek aan de websites. Het gaat om:

 1. het TCP/IP adres
 2. het type en de versie van jouw navigatiesysteem
 3. de laatst bezochte internet pagina.

Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking

3.1.
Algemene doeleinden:

Tabasco Hot Leads bv zal jouw verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze websites en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Tabasco Hot Leads bv om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: het jou toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 3: de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

3.2.
Direct marketing:

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Tabasco Hot Leads bv hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen. 

3.3.
Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Tabasco Hot Leads bv, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Tabasco Hot Leads bv failliet gaat, kan dit betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen die geheel of gedeeltelijk zullen instaan voor de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten van Tabasco Hot Leads bv.

Tabasco Hot Leads bv zal in redelijkheid proberen om jou vooraf  op de hoogte te brengen  dat Tabasco Hot Leads bv jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Tabasco Hot Leads bv zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande, expliciete toestemming.

3.4.
Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Tabasco Hot Leads bv jouw persoonsgegevens door een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Tabasco Hot Leads bv zal in redelijkheid proberen jou vooraf hierover te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 - Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de eventuele contractuele relatie tussen jou &  Tabasco Hot Leads bv.

Artikel 5 - Jouw rechten

5.1.
Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Tabasco Hot Leads bv van jouw persoonsgegevens maakt.

5.2.
Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Tabasco Hot Leads bv. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Tabasco Hot Leads bv. Je mag ons ook vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

5.3.
Recht van verzet:

Je beschikt ook over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

5.4.
Recht van vrije gegevensoverdracht:

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.
Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschikt je over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.
Recht op verzet tegen automatische beslissingen en profiling:

Onze website en het mailprogramma dat we gebruiken slaat interacties op t.b.v. het personaliseren en relevant maken van de inhoud van onze website. Je beschikt over het recht om je te verzetten tegen automatische beslissingen en profiling. Om je te verzetten tegen de personalisaties en relevante content die je ontvangt via ons mailprogramma kan je je op ieder moment uitschrijven. Om je te verzetten tegen andere vormen van profiling of automatische beslissingen kan je je rechten uitoefenen zoals beschreven in onderdeel 5.7.

5.7.
Uitoefening van jouw rechten:

Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., per post naar Tabasco Hot Leads bv, Grensstraat 82, 3740 Bilzen (België) of door gebruik te maken van het onderdeel ‘Contact’ op de website. We doen er alles aan om jouw verzoek zo snel mogelijk te beantwoorden en zullen ten laatste binnen 30 dagen volgend op jouw verzoek schriftelijk of elektronisch antwoorden.


5.8.
Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.
 

Artikel 6 - Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.    
Tabasco Hot Leads bv heeft alle redelijke veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.    
In geen geval kan Tabasco Hot Leads bv aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

We willen je ook graag verwittigen dat onze website links, hyperlinks of referenties kunnen bevatten naar andere sites, die Tabasco Hot Leads bv niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden niet altijd beheerd door Tabasco Hot Leads bv en wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. We raden je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.

6.3.    
Je dient op elk moment de veiligheidsvoorschriften na te leven. Je bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de websites van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 - Toegang door derden

7.1.    
Om jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan enkele van onze werknemers.

7.2.    
Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.
 

Artikel 8 - Cookies

8.1.    
Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein tekst- en cijferbestand dat wordt uitgezonden door de server van Tabasco Hot Leads bv of een derde en geplaatst wordt op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons of die derde gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de websites. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

8.2.    
Waarom gebruiken we cookies?

Onze websites gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers op onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze websites bezoekt en laat ons ook toe onze websites te optimaliseren. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3.    
Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

Onze websites gebruiken uitsluitend volgende cookies:

A.    First – party en third – party cookies

First-party cookies zijn cookies die door ons geplaatst worden via onze website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van onze website(s) die bezocht word(t)/(en) door de gebruiker. Als een gebruiker een van onze websites bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).
Voor de cookies die de derde partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. We raden je aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:

B.    Functionele en niet-functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat onze website naar behoren functioneert. Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van onze websites. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

Soorten niet-functionele cookies

Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van onze websites je bezoekt, waar jouw computer gelokaliseerd is, enz. (bv. Cookies geplaatst door Google en Hotjar)

Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Deze cookies worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer je op onze websites een social media button aanklikt, wordt er een social media cookie geplaatst. Het social media kanaal kan jouw IP-adres herkennen wanneer je een pagina van onze websites wil delen.

Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van jouw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op jouw interesses. Er staan advertentiecookies op onze website en wij plaatsen kunnen ook advertentiecookies op websites van derden. De informatie uit alle advertentiecookies kunnen wij met elkaar combineren om jou aan de hand van je online surf-, zoek- en koopgedrag, zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen.

Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond.

C.    Permanente en Sessie cookies

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker onze website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies met een bepaalde bewaartijd die langer is dan de browsersessie.

Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra je jouw browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd.

8.4.    
Jouw toestemming:

Bij je eerste bezoek aan onze website vragen we je om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je kan op twee manieren onze cookies accepteren: klikken op de knop ‘Accepteer’ of gewoon verdersurfen op onze website.

Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, is het mogelijk dat je geen toegang hebt tot (bepaalde delen van) onze websites. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie.

Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken:  http://www.aboutcookies.org.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

8.5     
Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je er graag op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

8.6    
Cookies verwijderen

Microsoft Edge:
Klik op het Menu icoon (icoon met 3 puntjes) rechtsbovenaan. Klik vervolgens op ‘Instellingen’ en daarna op ‘Kies wat u wilt wissen’ onder browsergegevens. Daar kunt u de gewenste opties aanvinken en op wissen klikken. (Vink in elk geval Cookies en opgeslagen websitegegevens aan.)
 
Chrome:
Klik op het icoontje met 3 puntjes rechts boven. Klik op ‘Instellingen’ > ‘Geavanceerd’ > ‘Privacy en beveiliging’ > ‘Browsegegevens’ wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook bij ‘Periode’ aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier ‘Altijd'.
 
Firefox:
Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenaan. Ga naar ‘Voorkeuren’ > ‘Privacy & Beveiliging’. Klik op ‘Uw recente geschiedenis wissen’. Onder ‘Details’ kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan. Je kunt ook bij ‘Te wissen tijdsperiode’ aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier voor 'Alles'.
 
Safari:
Klik links bovenin de menubalk op ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’. Kies bovenin het venster het tabblad ‘Privacy’. Klik vervolgens op ‘Beheer websitegegevens’ en kies voor ‘Verwijder alles’.
 
Internet Explorer:
Klik op het icoontje van een tandwieltje rechts bovenaan. Ga naar het menu ‘Beveiliging’ > ‘browsegeschiedenis verwijderen’. Nu kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en website data’ aan. Klik onderaan het venster op ‘Verwijderen’.

Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 10 - Aanvaarding

Door onze website te bezoeken, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stem je ermee in dat Tabasco Hot Leads bv jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy. Deze policy kan steeds gewijzigd worden, het is dan ook aangeraden om regelmatig na te gaan of er wijzigingen zijn gebeurd.

Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar Tabasco Hot Leads bv Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. per post naar Uitgeverij Lannoo NV,  Grensstraat 82, 3740 Bilzen (België), of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de website.

The Home Library Logo

Algemeen

Anke: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Design

Daisy: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sales

Sandra: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.